ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

Des de GAMM S.L. Assessors Empresarials oferim els següents serveis:

 • ÀREA JURÍDICA MERCANTIL:
  Constitució, legalització i transformació de societats. Comptes anuals, contractes societaris, Comunitats de Béns. Operacions Societàries. Diposit de comptes en el Registre Mercantil.
 • ÀREA FISCAL:
  Assessorament fiscal i econòmic. Planificació fiscal de l’exercici i posterior seguiment. IVA, IRPF, impost de societats, impost de transmisions patrimonials, successions i donacions. Hisendes locals, beneficis i exempcions fiscals. Procediments de gestió tributària. Fiscalitat internacional. Requeriments i ajornaments. Inspeccions fiscals. Reclamacions administratives i recursos contenciosos. Auditoria fiscal.
 • ÀREA LABORAL:
  Assessorament integral d’empreses. Altes i baixes d’empreses i treballadors. Contractació laboral. Confecció de nòmines (TC1, TC2…). Retencions IRPF. Prevenció de riscos laborals. Seguretat i higiene en el treball. Accidents laborals. Inspeccions. Convenis d’empresa. Acomiadaments, sancions, baixes laborals, incapacitats i pensions. Seguretat social. Auditoria laboral. Anàlisi de rendabilitat laboral. Disseny de contractes especials. Alta direcció.
 • ÀREA COMPTABLE:
  Planificació comptable. Estudi, organització i revisió comptable. Actualització de comptabilitats. Comptabilitat finencera i de societats. Obertura i tancament d’exercicis, legalització i dipòsit de comptes anuals. Comptabilitat analítica i de costos. Anàlisi comptable i financer. Actualització de balanços, amortitzacions i provisions. Estratègies i dissenys empresarials.